چه گیاه آپارتمانی جهت تصفیه هوا نگه داریم

0
گیاهان ?????? ?? 2 ??? ??? ???? ??????
Share

1 پاسخ

+1
 
بهترین پاسخ

1. Spider Plant (Chlorophytum comosum)

2. English Ivy (Hedera helix)

3. Nephytis

4. Dragon Tree (Dracaena marginata)

5. Gerbera Daisy (Gerbera jamesonii)

6. Peace Lily (Spathiphyllum)

7. Janet Craig Dracaena (Dracaena deremensis)

8. Chinese Evergreen (Aglaaonema modestum)

9. Variegated Corn Plant (Dracaena fragrans “Massangeana”)

10. Dracaena Warneckii (Dracaena deremensis “Warneckii”)

11. Chinese Evergreen (Aglaonema modestum)

12. Potted Mum (Chrysanthemum)

13. Corn Plant (Dracaena fragrans “Massangeana”)
???? ???? ?? 2 ??? ??? ???? savagerock (220)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

2011
BETA