حکومت انگلستان از چه نوعی است؟

+1
سیاست و بین الملل ?????? ?? 2 ??? ??? ???? Omidan نقره (9,150)
Share

1 پاسخ

0
حکومت پادشاهی مشروطه
در این نوع حکومتها قدرت پادشاه مطلق نیست و مجلس (عوام یا خواص) اساس حکومت رو تشکیل میده. این حکومتها معمولا بر اثر یک رفرم در کشورهای دارای حکومت پادشاهی مطلقه بوجود میان.
بر اساس آمارهای سازمان ملل 7 کشور از 10 کشوری که بهترین شرایط زندگی رو در کل جهان دارند دارای این نوع حکومت میباشند.
???? ???? ?? 2 ??? ??? ???? Mansour (590)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

2011
BETA